English Tiếng Việt
 .............................. Cửa hàng : 0933 455 549 Ngoại lệ : 0933 455 546 In-logo : 0909 565 277

Chính sách tự do hội đoàn

27-10-2016
           Số: CS5.3/CP-03
Ngày ban hành: 14/8/2016
Ngày hiệu lực: 01/9/2016
Lần ban hành: 01

CÔNG TY TNHH CƯỜNG PHÁT

CHÍNH SÁCH VỀ TỰ DO HỘI ĐOÀN

 

Là một doanh nghiệp hoạt động tuân theo Pháp luật nhà nước, Công ty TNHH Cường Phát cam kết :

1/ Chấp nhận và tôn trọng quyền tự do tham gia các Hội đoàn được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Luật pháp Việt Nam của mọi người lao động

2/ Không phân biệt , đối xử đối với những người tham gia các Hội đoàn được thành lập hợp pháp

3/ Quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ các Hội đoàn duy trì hoạt động theo đúng các Luật, Điều lệ đã được ban hành, công bố.

4/ Không can thiệp vào các hoạt động nội bộ của Hội Đoàn như Điều lệ, cơ cấu tổ chức, nội dung các Nghị quyết…

5/ Không chấp nhận các hoạt động Hội đoàn trái với Pháp Luật Việt Nam

Chính sách này được duy trì và bổ sung, chỉnh sửa khi có thay đổi.

  

(0sản phẩm