English Tiếng Việt
 .............................. Cửa hàng : 0933 455 549 Ngoại lệ : 0933 455 546 In-logo : 0909 565 277

Ngăn chặn - khắc phục LĐTE

05-11-2016
        QUY TRÌNH
               NGĂN CHẶN LAO ĐỘNG TRẺ EM
QT 11,1/IWAY
Ngày ban hành:  10/08/2016
Ngày hiệu lực: 20/08/2016
Lần Ban hành: 02

  

1.Mục đích:

Quy trình này được thiết lập nhằm ngăn chặn việc sử dụng lao động trẻ em vào bất kỳ công việc gì liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Cường Phát

Tất cả người lao động được tuyển dụng làm việc đều phải đủ 15 tuổi trở lên

2.Phạm vi áp dụng:

Quy trình này áp dụng cho toàn bộ lực lượng lao động thuộc công ty.

Quy trình này đồng thời cũng áp dụng cho các nhà cung cấp trọng yếu của Công ty.

3.Tài liệu liên quan:

-Bộ Luật lao động hiện hành

-Quy trình tuyển dụng.

-Tiêu chuẩn IWAY 5.1 của khách hàng IKEA

4.Định nghĩa:

-Lao động trẻ em là lao động dưới 15 tuổi

-Viết tắt: LĐTE

5.Nội dung:

5.1 Yêu cầu chung về ngăn chăn lao động trẻ em:

a/ Ngăn chăn LĐTE trong công ty:

-Công ty cam kết không sử dụng LĐTE

-Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có LĐTE đang làm việc trong công ty do sơ xuất trong khâu tuyển dụng . Công ty sẽ lập tức dừng việc, thông báo cho khách hàng (IKEA hoặc khách hàng khác có thỏa thuận) và thực hiện biện pháp xử lý khắc phục, tạo điều kiện cho LĐTE tiếp tục đến trường, có trách nhiệm chăm sóc cho đến hết tuổi đi học.

b/ Ngăn chặn LĐTE tại nhà cung cấp phụ trọng yếu:

-Công ty yêu cầu tất cả các nhà cung cấp phụ trọng yếu cam kết không sử dụng lao động trẻ em theo Định nghĩa đã nêu trên

-Nếu LĐTE được tìm thấy ở bất kỳ nơi sản xuất nào của nhà cung cấp phụ, Công ty sẽ yêu cầu và hỗ trợ nhà cung cấp phụ thực hiện hành động khắc phục. Nếu hành động khắc phục không được khắc phục trong thời hạn đã thỏa thuận, hoặc vi phạm này lập lại, Công ty sẽ chấm dứt tất cả các hoạt động kinh doanh với nhà cung cấp phụ đó. Kế hoạch khắc phục phải vì lợi ích cao nhất của trẻ em dựa trên hoàn cảnh gia đình, xã hội và trình độ học vấn.

5.2 Quy trình thực hiện ngăn chặn LĐTE tại công ty:

6.Quy trình giải quyết khi phát hiện LĐTE tại Công ty

6.1.Quy trình giải quyết khi phát hiện:

6.2. Hướng dẫn thực hiện:

-Khi phát hiện trong công ty có sử dụng lao động trẻ em tại bất cứ vị trí làm việc nào, người phát hiện có trách nhiệm lập tức báo ngay cho Ban Giám đốc/ Phòng Nhân sự/Đội IWAY (Mr.Bạch/Mr.Cường/Ms.Phương/Mr.Tín).

-Cách thức thông tin:

Trực tiếp gặp và thông báo

Thông báo qua điện thoại (Theo số điện thoại trong danh bạ công khai của công ty)

Thông báo qua email, thư góp ý

-Khi tiếp nhận thông tin, người tiếp nhận có trách nhiệm chuyển tiếp đến Ban Giám đốc trong vòng 01 ngày. Ban Giám đốc chỉ định người xem xét giải quyết  trong vòng 01 ngày sau đó.

-Người/bộ phận được phân công tiến hành việc điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, kiểm tra hồ sơ, phỏng vấn … lập báo cáo kết luận sự việc trong vòng 03 ngày đến Ban Giám đốc

-Nếu là thông tin đúng, Đội IWAY có trách nhiệm thông báo chính thức đến khách hàng (IKEA hoặc khách hàng khác có yêu cầu), đồng thời xin ý kiến Ban Giám đốc để lập kế hoạch khắc phục trong vòng 05 ngày. Kế hoạch khắc phục phải đảm bảo các quyền lợi cho trẻ em như: chấm dứt lập tức việc lao động tại công ty, liên hệ với gia đình để tạo điều kiện cho trẻ em tiếp tục đến trường, tạo điều kiện chăm sóc cho trẻ em đến hết tuổi đi học. Kế hoạch khắc phục này cũng được gửi đế khách hàng IKEA.

-Phòng Nhân sự có trách nhiệm triển khai hành động khắc phục đã được ban hành.

-Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các bộ phận liên quan đến việc xảy ra sử dụng lao động trẻ em trong công ty. Xử lý kỷ luật nếu cần thiết.

-Lưu hồ sơ toàn bộ vụ việc tại phòng Nhân sự và bản sao tại Đội IWAY

7. Quy trình giải quyết khi phát hiện Lao động trẻ em tại nhà cung cấp phụ hoặc nhà cung cấp phụ đến làm việc tại Công ty:

7.1. Quy trình giải quyết :

7.2. Hướng dẫn thực hiện:

1/ Đối với nhà cung cấp đến làm việc tại Công ty:

-Nhân viên Bảo vệ hỏi để đăng ký, ghi rõ Họ và tên, ngày tháng năm sinh người vào làm việc, tên nhà cung cấp (nếu là 01 đơn vị)

-Kiểm tra nhanh để xác định độ tuổi.

-Độ tuổi tính theo ngày, tháng, năm sinh. Nếu chưa đủ 15 tuổi là Lao động trẻ em. Nhân viên Bảo vệ không giải quyết cho vào làm trong Công ty, đồng thời thông báo ngay về Phòng Nhân sự để xử lý. Phòng nhân sự báo cáo Ban giám đốc để liên lạc với đơn vị chủ quản thông báo tình trạng này

-Nếu không phải là Lao động trẻ em, tiếp nhận vào làm việc theo kế hoạch củaCông ty

2/ Đối với Lao động trẻ em tại nhà cung cấp phụ

-Khi phát hiện tại nhà cung cấp phụ có sử dụng lao động trẻ em tại bất cứ vị trí làm việc nào, người phát hiện có trách nhiệm lập tức báo ngay cho Ban lãnh đạo của nhà cung cấp.

-Nhà cung cấp phải ngay lập tức thông báo đến Đội IWAY Công ty Cường Phát

Cách thức thông tin:

Trực tiếp gặp và thông báo

Thông báo qua điện thoại (Mr.Lý Huy Cường – 0913950914 hoặc Mr.Trần Chánh Tín – 0918230123)

Thông báo qua email . cuongphat@cuongphat.com / qualitycp@cuongphat.com)

-Khi tiếp nhận thông tin, Đội IWay báo cáo đến BGĐ và trong vòng 5 ngày phải đến nhà cung cấp phụ để điều tra xác minh

-Người/bộ phận được phân công tiến hành việc điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, kiểm tra hồ sơ (Hồ sơ nhân viên, CMND, khai sinh, Bảng chấm công, hồ sơ lương…) kết hợp các biện pháp khác để làm rõ sự việc

-Nếu thông tin không đúng, lập biên bản báo cáo và kết thúc sự việc

-Nếu là thông tin đúng, Đội IWAY có trách nhiệm thông báo đến khách hàng (IKEA hoặc khách hàng khác có yêu cầu), dừng việc cung cấp hàng, yêu cầu nhà cung cấp lập kế hoạch khắc phục trong vòng 03 ngày. Kế hoạch khắc phục phải đảm bảo các quyền lợi cho trẻ em như: chấm dứt lập tức việc lao động tại nhà cung cấp, liên hệ với gia đình để tạo điều kiện cho trẻ em tiếp tục đến trường, tạo điều kiện chăm sóc cho trẻ em đến hết tuổi đi học. 

-Kế hoạch khắc phục này được gửi đến Cường Phát và khách hàng IKEA cùng theo dõi.

-Nhà cung cấp có trách nhiệm triển khai hành động khắc phục theo kế hoạch

-Đến thời hạn quy định trong kế hoạch, Đội IWAY Cường Phát tiến hành kiểm tra tại nhà cung cấp

  • -Nếu đạt yêu cầu: Thông báo kết quả đến IKEA, nhà cung cấp tiếp tục giao hàng
  • -Nếu không đạt: Thông bao đến khách hàng IKEA và kết thúc quan hệ kinh doanh với nhà cung cấp

-Lưu hồ sơ toàn bộ vụ việc tại Đội IWAY


(0sản phẩm