English Tiếng Việt
 .............................. Cửa hàng : 0933 455 549 Ngoại lệ : 0933 455 546 In-logo : 0909 565 277
HN PD1691 Dĩa chữ nhật

HN PD1691 Dĩa chữ nhật

Kích thước:
- 44x26.5cm (mã 1417)
- 38.5x23cm (mã 1418)
- 33x20cm (mã 1419)
- 29x17cm (mã 1420)
(0sản phẩm